Get Adobe Flash player
Начало Ресурси Ръководства
Български (България)English (United States)

„Модели за превенция на насилието в училище“, Хариета Манолова – обобщение на опита за работа по превенция на насилието в училище в Перник, Кюстендил и Момчилград; описание на методологията и конкретните резултати във всяка община: Мрежа за превенция на насилието, Учлищни проекти, Въпросници за оценка на риска от насилие в училище, Карти на услугите; изводи и препоръки за бъдеща работа.

 „...Насилието е част от реалността в която живеем и обект на насилие може да бъде всеки от нас или нашите близки. Слабите и различните са по-уязвими и имат нужда от закрила и подкрепа. Децата често стават жертва на насилие, поради своята незрялост и неопитност и дълг на възрастните и цялото общество е да ги предпазва и закриля, да създава сигурна и защитена среда, в която децата да се развиват според своите възможности и индивидуални потребности. Добрата практика показва, че най-ефективната работа във връзка с насилието над и от деца е организиране и насочване на усилията на всички институции, свързани със закрилата на децата, НПО, родители, професионалисти, самите деца и повишаване капацитета на цялата общност за работа по предотвратяване на насилието...изказваме благодарност на всички деца и юноши, които се включиха в този проект от училищата в Перник, Кюстендил, Момчилград, с. Равен и с. Звездел“.

 

 

 

Изследване по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи на ромски жени и деца в селски райони”, финансиран по програма Матра на Външно министерство на кралство Нидерландия.

 

 

Целта на това “Ръководство за стандарти при провеждане на обучение е да се установят стандарти, необходими за организиране и отчитане дейностите от обучения .

 

Ръководство за социални работници, Първа и Втора част

Разработено в партньорството с Факултета по педагогика към Софийски Университет и Фондация «Център за професионално развитие и образователни иновации».

Интересно и атрактивно ръководство за социални работници, насочено към развитие на уменията за комуникация и междуличностно общуване.Първата част представя основни положения за същността на комуникацията и за факторите, влияещи върху комуникационния процес, които имат отношение към работата на социалния работник.

 
More Articles...