Get Adobe Flash player
Начало Проекти Фондация ЕКИП ще продължи да предоставя услуги в ОЦРДРРП "Надежда" , Бургас до края на 2020 година
Български (България)English (United States)

ОЦРДРРП "Надежда" Бургас ще продължи да предоставя услуги и през 2020 година.

От 2016 година в центъра се предоставят комплекси услуги насочени към бъдещи и настоящи родители на деца до 7 години. Те включват консултации за бъдещи и настоящи родители, за да формират и развият ефективни родителски умения. Екипът от квалифицирани специалисти е насочил усилията си върху създаването на връзка родител-дете, работа за повишаване на самочувствието и увереността на родителите във всекидневните грижи и общуване с децата. Във фокуса на дейността ни е и семейното консултиране. Целта ни е да подкрепим родителите в справянето със семейните проблеми, да развием умения за ефективно социално включване, както и мотивиране за записване на децата в детска градина.

Най-често областите на мултидисциплинарното консултиране са свързани с навременното идентифициране на проблеми на детското развитието, ранна превенция на поведенчески затруднения и прояви, както и грижа за здравословното състояние.

Основни направления в работата ни са:

-Семейно консултиране и подкрепа за деца и родители.Родителската търсят помощта на специалистите. Продължи работата с безработни членове на семейството във връзка с активизиране на пазара на труда. Родителите сътрудничат на специалистите в работата им с децата, изградени са доверителни отношения, което се отразява на успешната работа с детето и постигане на устойчиви и трайни положителни резултати в развитието му. Все още обаче има семейства с деца, които не желаят професионална помощ за децата си, които показват затруднения в образователното и социалното си развитие, трудно се адаптират към правилата в детската градина или имат неприемливо поведение.

Едновременно с консултирането, специалистите предоставят информация по въпроси на репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път. Медиаторите и медицинските сестри придружават при необходимост жени при посещение при личен лекар и гинеколог.

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения с цел формиране на родителски умения. Същите се реализират в индивидуален и групов формат и целяха стимулиране на връзката родител-дете, подобряване на самооценката на родителите. Провеждат се групови консултация за родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. Чрез участието си в групови срещи родителите имат възможност да получат информация за особеностите на възрастовото развитие при децата и как да се справят с породените от това проблеми. Вече е практика майките сами да предлагат теми за обсъждане. Едновременно с това, работими по заявки за индивидуални консултации, като най-често консултираните теми са свързани с въпроси касаещи захранването на децата, проговарянето им, овладяване на агресивни прояви у дома, развиване на зависимост към таблети, компютри и телевизия..

- Работа с деца, интегрирани в детски градини, с цел посещаване на детска градина. Чувствително намалява броят на деца, които не посещават детската градина поради субективни фактори. Екипът ни работи с родителите за усвояване на подходи, които да подпомогнат приобщаването на детето към правилата и живота в детската градина.

- Преодоляването на социалното изключване и изграждане на умения, необходими за равен старт в училище, преодоляване на езиковата бариера. Работим приоритетно в подготвителните групи, като в индивидуални и групови сесии децата се стимулират да развият умения за живот в група, да преодолеят съществува социални некомпетентности, езикови затруднения. Остава висок броят на деца, които имат езикови проблеми. Ограничен е понятийният им апарат, имат затруднения в когнитивно поведенческата сфера. Част от тях са представители на други етнически общности и майчиният им език не е български. С тези семейства работим по отношение на стимулирането им да говорят на български език в семейството, както и да подкрепят детето при правилното използване на думи, структуриране на изречения и др. , като се набляга на необходимостта от непрекъснато взаимодействие дете-родител.

В резултат на мобилната работа и работата на терен идентифицираме деца и семейства в затруднена социална ситуация и/или влошено здравословно състояние в т.ч. на социални помощи, безработни, бедни, без личен лекар, самотни родители, родители с влошени взаимоотношения, родители, които отглежда дете без подкрепа от разширеното семейство и др. продължаваше да работи за идентифициране на потенциални потребители на услугите. Екипът ни участва в регулярни работни срещи организирани от ДГ, като от наша страна ние също инициираме родителски срещи.

 

В рамките на проекта за ОЦРДРРП "Надежда", Бургас Фондация ЕКИП предлага и услуга, насочена към редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата чрез провеждане на профилактични прегледи на деца до 7 г.

Работата на екипа цели осигуряване на детска консултация и превенция на заболяванията сред деца от рискови групи, както и родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават. Медицинският екип съставен от лекар-педиатър, стоматолог и медицинска сестра провежда периодично наблюдение и оценка на деца по отношение на тяхното здравословно състояние и психомоторно развитие. Здравните специалисти редовно наблюдават зъбния статус на децата, общото здравословно състояние, цветоусещане, правят редовни изследвания на слуха, следят за признаци на далтонизъм, дислексия и др. заболявания. След нашите консултации някои от децата бяха насочвани за допълнителни прегледи и лечение при външни здравни специалисти. 

Провеждат се срещи с родители с цел превенция на заболяванията, информиране и консултиране. При мобилната работа здравният екип разполага с шпатули, маски, медицинска слушалка, хигиенни материали, медицински метър. При консултирането на деца в детската градина се ползва специално обособен медицински кабинет оборудвана за измерване на височина и тегло, маса за преглед на бебета, стая за леки медицински процедури и др.

В услугата са обхванати деца от уязвими групи, изложени на риск в т.ч. от общности с различен етнически произход, деца от семейства в безработица, деца на родители получаващи социални помощи, деца на семейства живеещи при лоши битови условия. Също така услугата се предоставя на деца от семейства без общопрактикуващ лекар или такива, чийто общопрактикуващ лекар не е педиатър; деца от семейства без здравна осигуровка; деца от семейства, в които не се полага достатъчна грижа за децата; деца с увреждания и такива със здравословни проблеми.